Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Beast Padel houdt zich bezig met Verkoop, Reclame en Promotionele activiteiten met betrekking tot sportbeoefening; promotie van goederen en diensten door sponsering van sporters en sportevenementen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Beast Padel waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Beast Padel en overeenkomsten tussen Beast Padel en haar opdrachtgever, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Beast Padel en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Als en zodra er is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven en zullen Beast Padel en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 6. Het nalaten door Beast Padel op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Beast Padel aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
 7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Beast Padel en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door Beast Padel aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Beast Padel en haar Opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. Alle door Beast Padel opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Beast Padel geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 3. Door Beast Padel opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Beast Padel gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal opdrachtgever onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 500,00.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan